Personvern i ID-juristen

ID-juristen er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Jussbuss  og Gatejuristen. ID-juristen er opprettet som en del av forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og  digitale identiteter ved Universitetet i Oslo. Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke hvordan  juss og teknologi kan virke sammen for å avdekke og redusere sårbarheter ved bruk og misbruk av eID systemer. Formålet med ID-juristen er å bistå i konkrete saker, i tillegg til å bistå med å samle inn data  til forskningsprosjektet. Data fra våre saker kan bli benyttet til forskning dersom du gir ditt samtykke  til dette.  

I denne erklæringen finner du overordnet informasjon om hvordan rettshjelptiltakene tilknyttet ID juristen behandler opplysninger om deg. For mer utfyllende informasjon ber vi deg kontakte det  tiltaket som behandler din konkrete sak (se nederst på siden). 

1) Behandlingsgrunnlag rettshjelp  

Vi behandler dine personopplysninger på bakgrunn av ditt samtykke, eller på bakgrunn av  personopplysningsloven §§ 8 og 9 og GDPR artikkel 9 nr. 2 f., for å gi deg rettshjelp i din konkrete sak. 

Rettshjelp  

Innhenting av behandlingsgrunnlag finner sted i vår første samtale med deg, eller ved at du melder inn  din sak på vår nettside. Dette gjør at vi kan motta og bruke relevante personopplysninger om deg. Du  kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre muntlig eller skriftlig. Ved  tilbaketrekking av samtykke, avslutter vi arbeidet med din sak. 

For å kunne gi deg best mulig hjelp kan vi ha behov for å dele informasjon og diskutere din sak på tvers  av de tre rettshjelptiltakene. Vi vil derfor be om ditt samtykke til dette. Alle som jobber i tiltakene har  taushetsplikt, og vil aldri dele opplysningene med andre uten din tillatelse. 

2) Behandlingsgrunnlag forskning 

Data til forskningsprosjektet «Samfunnssikkerhet og digitale identiteter» behandles på bakgrunn av  ditt eventuelle samtykke. 

Forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter 

Vi vil spørre deg om du samtykker til at vi deler data med forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og  digitale identiteter ved Universitetet i Oslo. Prosjektet skal blant annet undersøke hvordan jus og  teknologi kan virke sammen for å hindre ID-svindel, og jobbe for å sikre at alle får tilgang til elektronisk  identifikasjon. De dataene vi samler inn om deg og din sak vil være et viktig bidrag til forskningen, som  kan lede til at andre ikke utsettes for svindel eller opplever digitalt utenforskap. Informasjonen vi deler  med forskningsprosjektet skal anonymiseres. Du kan trekke ditt samtykke til dette under hele  saksbehandlingen av din sak. Hvis du trekker ditt samtykke, vil vi slette de registrerte dataene om deg  og din sak. 

3) Behandlingsansvarlig  

Når vi har mottatt opplysninger om deg er vi behandlingsansvarlig for disse som definert i  personopplysningsloven. Universitetet i Oslo, Gatejuristen, JURK og Jussbuss har inngått en avtale om  felles behandlingsansvar. 

Hver av partene i avtalen har et selvstendig ansvar for etterlevelse av rettslige krav som stilles i GDPR  kapittel 3. Partene skal i hovedsak gjøre følgende: 

Universitetet i Oslo vil definere data som skal hentes ut fra rettshjelptiltakene, og har ansvar  for å koordinere forskningsprosjektet.  

Gatejuristen skal koordinere samarbeidet i rettshjelpsklinikken (ID-juristen), gi rettshjelp til  mennesker med utfordringer tilknyttet bruk eller misbruk av eID og bistå med innhenting og  analyse av data til forskningsprosjektet.  

JURK og Jussbuss skal gi rettshjelp til mennesker med utfordringer tilknyttet bruk eller misbruk  av eID og bistå med innhenting og analyse av data til forsikringsprosjektet.  

4) Hvorfor må vi ha dine personopplysninger? 

Formålet med vår behandling av opplysninger om deg er å bistå deg med å løse det problemet du ber  om hjelp til. Vi trenger informasjon om deg for å kunne hjelpe deg i din sak.  

Dersom du samtykker til det, vil vi hente ut opplysninger fra saken din til forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter. Disse dataene vil være anonyme for mottager (Universitetet  i Oslo) og inneholder ikke opplysninger som kan føres tilbake til deg. 

5) Hvilke personopplysninger vil vi behandle?  

Vi vil bare behandle opplysninger om deg som er relevant for din sak. Personopplysninger vi lagrer og  behandler kan være navn, fødselsdato, personnummer, informasjon om din økonomi, språk, etnisitet,  helseopplysninger og informasjon om straffbare forhold. [Vi har adgang til å behandle  personopplysninger om straffedommer mv, jf. personopplysningsloven 11 jf. personvernforordningen  artikkel 6(1) og 9(2)(a)] 

Informasjon om andre personer som har relevans for din sak vil også kunne lagres og brukes, dersom  det er nødvendig for din sak.  

6) Oppbevaring av informasjon  

Vi oppbevarer fysiske dokumenter i låste skap, og alle våre elektroniske systemer er passordbeskyttet.  Våre datasystemer er oppdaterte, og oppfyller kravene som stilles i dagens lovgivning. Vi oppbevarer  personopplysninger og dokumenter vanligvis i 10 år etter at saken er avsluttet. 

7) Taushetsplikt 

Alle i rettshjelptiltakene har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan dele personopplysningene dine med  noen andre, med mindre du samtykker til dette. I forbindelse med arbeidet med din sak kan vi ved  behov dele opplysninger oss imellom hvis du har samtykket til det. Hvis du samtykker til deling av data  til forskningsprosjektet ved Universitetet i Oslo vil denne bli anonymisert. Det betyr at UiO ikke vil  motta data som er egnet til å identifisere deg.  

I arbeidet med din sak kan det i tillegg være nødvendig å gi informasjon videre, for eksempel når vi  trenger informasjon om saken fra andre parter (for eksempel politiet, tingretten, kreditorer,  namsmyndighetene og lignende). Denne kontakten vil basere seg på en skriftlig fullmakt vi får fra deg,  og vil vi informere deg om dette underveis i din sak.  

Taushetsplikten er ikke til hinder for å gi opplysninger videre der hvor vi er pålagt dette etter lov. 

8) Rett til innsyn, retting og sletting  

Du kan når som helst be oss å få se hvilken informasjon vi har lagret om deg. Dersom noe er feil, kan  du be oss om å rette det. Du kan også be oss om en kopi av informasjonen vi har lagret om deg, eller  be om å få det slettet. Ta kontakt med det rettshjelpstiltaket som har behandlet din sak for å be om  dette. 

9) Klage 

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vår behandling av dine opplysninger ikke har  fulgt personvernreglene.  

10) Opplysninger om din sak fra andre enn deg  

Vi samler inn opplysninger vi trenger fra andre i saken din, eller fra steder hvor informasjon er lagret.  Noe av denne informasjonen kan være offentlig tilgjengelig. Vanligvis er informasjonen vi innhenter  ikke offentlig tilgjengelig, og vi trenger derfor fullmakt fra deg for å hente den. Vi kan for eksempel  hente informasjon fra politiet, tingretten, namsmyndighetene, forliksrådet, private eller offentlige  kreditorer, skattemyndighetene eller lignende.  

11) Informasjon fra din sak 

I tillegg til å bruke informasjon og personopplysninger i saken din for å hjelpe deg, bruker vi også  informasjon fra våre saker til visse sekundærformål som føring av statistikk, rapportering, opplæring  eller reklame for vår virksomhet. Vi vil da anonymisere alle personopplysninger slik at ingen kan se  eller gjenkjenne hvem saken handler om. Data fra våre saker vil også bli delt med UiO til  forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter dersom du har gitt ditt samtykke til  dette.  

12) Har du spørsmål om personvern? 

Hvis du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger brukes, er du velkommen til å ta kontakt  med rettshjelptiltaket som bistår deg i din sak.  

For spørsmål om bruk av data i forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter kan du  kontakte ID-juristen v. Gatejuristen, så vil vi videreformidle din forespørsel.  

ID-juristen v. Gatejuristen 

Besøks og post-adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo
Telefon: 22 40 50 70
Epost: post@idjuristen.no 

Personvernombud for Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo:
Tollbugata 3, 0152 Oslo
Telefon: 47 48 70 36, personvernombud@bymisjon.no 

JURK 

Besøks og post-adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo
Telefon: 22 84 29 50
E-post: post-mottak@jurk.no 

Jussbuss 

Besøks og post-adresse: Skippergata 23, 0154 Oslo
Telefon: 22 84 29 00